Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego artipa24.pl jest firma:
Artipa Paweł Warniełło
ul. Młodzieży Polskiej 40/33
70-774 Szczecin
NIP: PL 9551999240
Tel. +48 502910821
Email: kontakt@artipa24.pl

która w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest jako SPRZEDAWCA.

2. NABYWCĄ w sklepie internetowym artipa24.pl może być:
• osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
• osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
• jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. NABYWCA może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ i składać reklamacje, za pomocą telefonu: +48 502910821, e-maila: kontakt@artipa24.pl, listownie na adres pocztowy SPRZEDAWCY. Obsługa Klienta prowadzona jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego artipa24.pl, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym artipa24.pl, dostarczania zamówionych towarów NABYWCY, uiszczania przez NABYWCĘ ceny sprzedaży towarów, uprawnienia NABYWCY do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych NABYWCY oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

Zamawianie towaru

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej SPRZEDAWCY artipa24.pl, e-mailem wysłanym na adres kontakt@artipa24.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502910821.

2. NABYWCA zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od momentu jego złożenia.

3. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym artipa24.pl są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w PLN.

4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.

5. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.

6. W przypadku braku możliwości kontaktu z NABYWCĄ z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostanie anulowane. W takiej sytuacji NABYWCA proszony jest o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.

7. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia zrealizowanego.

8. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne z upoważnieniem SPRZEDAWCY do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu NABYWCY (dotyczy sytuacji, w której zostanie złożone zapotrzebowanie na facture jako zamiennik dla paragon fiskalnego).

9. Wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie SPRZEDAWCY oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

10. Potwierdzenie przez pracownika SPRZEDAWCY przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).

11. Oferty na towary we wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika SPRZEDAWCY. Jeżeli NABYWCA uiścił należność za towar, wpłacone pieniądze zostaną mu zwrócone.

12. Promocje specjalne dostępne jedynie w sklepie internetowym artipa24.pl są specjalnie oznaczone i dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży wysyłkowej.

13. Specjalne promocje cenowe dostępne tylko w sklepie internetowym wiążące się z zakupem innego towaru są ważne jedynie przy spełnieniu warunków promocji opisanych na karcie towaru. Ilość przedmiotów w promocji jest ograniczona.
Zamówienia nie spełniające warunków nie będą realizowane.

14. NABYWCA nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na żądanie SPRZEDAWCY.

 

Formy płatności

1. NABYWCA posiada prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania towarów, ograniczeń dostarczania towarów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronie internetowej SPRZEDAWCY artipa24.pl.

2. SPRZEDAWCA akceptuje następujące formy płatności:
• płatność za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 800zł. (Nabywca ponosi dodatkowy koszt w wysokości 10zł);
• płatność kartą kredytową przez Internet w trakcie składania zamówienia dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 30 000 zł. Zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku NABYWCY;
• płatność przelewem – na rachunek bankowy SPRZEDAWCY (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
Z chwilą wpłynięcia należności na konto SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany na adres wskazany przez NABYWCĘ wraz z paragonem lub fakturą VAT (po wcześniejszym złożeniu zapotrzebowania takiej faktury).
Rachunek bankowy SPRZEDAWCY:
ARTIPA Paweł Warniełło
70-774 Szczecin, ul. Młodzieży polskiej 40/33

Nr konta (mBank): 04 1140 2004 0000 3602 7445 0730
tytułem: [numer zamówienia]

3. Ceny podane na stronie sklepu internetowego SPRZEDAWCY artipa24.pl są wiążące w chwili składania zamówienia przez NABYWCĘ.

4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem, że do zamówień składanych w chwili obowiązywania określonej ceny, akcji promocyjnej lub wyprzedaży zastosowanie mają obowiązujące wówczas: ceny, warunki akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

5. NABYWCY mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na towary dostępne w sklepie internetowym. Zasady przyznawania zniżek i ulg, w tym zniżki edukacyjnej, dostępne są na stronie internetowej SPRZEDAWCY artipa24.pl.

 

Dostawa towarów

1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym artipa24.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz po wcześniejszym ustaleniu na terenie Unii Europejskiej.

2. SPRZEDAWCA obowiązany jest do dostarczenia zamówionych towarów bez wad fizycznych i prawnych.

3. Termin realizacji zamówienia standardowego nie przekracza 2-5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na produkty aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć maksymalnie do 8 tygodni, o czym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.

4. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie, takich jak wadliwe działanie Internetu lub wyczerpanie zapasów magazynowych u dostawcy. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym NABYWCĘ. Jeżeli NABYWCA uiścił należność za towar, wpłacone pieniądze zostaną mu zwrócone.

5. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. Koszt dostawy (ponosi NABYWCA) określa cennik opublikowany na stronie internetowej SPRZEDAWCY artipa24.pl.

7. W przypadku większych zamówień, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.

8. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na NABYWCĘ przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

9. Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

10. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy NABYWCY, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

 

Gwarancja i reklamacje

1. W chwili odbioru towaru NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.

2. Reklamację składa się telefonicznie: +48 502910821, emailowo: kontakt@artipa24.pl lub listownie na adres pocztowy SPRZEDAWCY.

3. Każdy oferowany przez SPRZEDAWCĘ produkt jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję (chyba, ze zaznaczono inaczej). Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu można kierować się do punktu serwisowego producenta.

4. SPRZEDAWCA stosuje zasadę o możliwości zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni- zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej”. Koszt zwrotu towaru w wysokości faktycznie poniesionej (ok. 12zł) ponosi Konsument.

5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia prawa (wydania rzeczy) na NABYWCĘ lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

6. NABYWCA w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej:
– obniżenia ceny towaru, a w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla NABYWCY wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
– usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad.

7. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu NABYWCY usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady produktu w sposób wybrany przez NABYWCĘ jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. Jeżeli NABYWCA jest przedsiębiorcą, SPRZEDAWCA może odmówić żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu. NABYWCA, będący przedsiębiorcą, traci również roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy po upływie roku od dnia przejścia niebezpieczeństwa na NABYWCĘ.

9. NABYWCA, będący konsumentem, zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wystąpienia wady SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania mu rzeczy.
W powyższych terminach określonych kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

10. Uprawnienia NABYWCY z tytułu rękojmi za wady produktu przedawniają się w terminie dwóch lat od dnia przejścia niebezpieczeństwa na NABYWCĘ.

11. NABYWCA będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomił niezwłocznie SPRZEDAWCY o wystąpieniu wady w sprzedanej rzeczy.

 

Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w sklepie internetowym artipa24.pl, NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez NABYWCĘ danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody NABYWCY na ich podanie.

2. NABYWCA dokonujący zakupu w sklepie internetowym artipa24.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail firmie Artipa oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy SPRZEDAWCY danych osobowych NABYWCY zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26).

3. Dane osobowe NABYWCY są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej SPRZEDAWCY – Polityka prywatności.

4. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego artipa24.pl jest SPRZEDAWCA. W każdym momencie NABYWCY przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

 

Prawo odstąpienia od umowy

1. NABYWCA będący konsumentem dokonujący zakupów w sklepie internetowym artipa24.pl, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając SPRZEDAWCY stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym NABYWCA objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez NABYWCĘ weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od NABYWCY złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 1. NABYWCA może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy: wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy SPRZEDAWCY lub adres e-mail: kontakt@artipa24.pl

3. Wzór odstąpienia o umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniony na stronie internetowej SPRZEDAWCY artipa24.pl.

4. SPRZEDAWCA przesyła na adres poczty elektronicznej NABYWCY potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy.

5. SPRZEDAWCA zwraca NABYWCY wszystkie dokonane przez niego płatności (poza kosztami dostarczenia towaru do NABYWCY) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy.

6. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył NABYWCA, chyba że NABYWCA wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od NABYWCY do chwili otrzymania towaru z powrotem.

8. NABYWCA ma obowiązek zwrócić towar SPRZEDAWCY lub przekazać towar osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.

9. Koszty zwrotu towaru ponosi NABYWCA.

10. NABYWCA ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje NABYWCY w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w odniesieniu do umów:
• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Postanowienia końcowe

1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu internetowego artipa24.pl nie stanowią oferty handlowej SPRZEDAWCY w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym artipa24.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).

2. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym artipa24.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument.

5. W przypadku sporów, których stroną jest konsument, konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności konsument może skierować wniosek o mediację do Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Centrum, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Powyższe nie stanowi umowy o mediację ani zgody SPRZEDAWCY na mediację, o którą wniósł konsument. Regulamin Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie dostępny jest na stronie internetowejwww.sakig.pl/pl/mediacje/regulamin.

6. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko SPRZEDAWCY przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy).

7. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez firmę Artipa, nie krótszym niż 5 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie artipa24.pl z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w chwili składania zamówienia.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.]

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę Artipa Paweł Warniełło, ul. młodzieży Polskiej 40/33, 70-774 Szczecin, tel: +48 502910821, e-mail: miody @ artipa.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy oraz otrzymania zwrotu zakupionego towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku oferowanych miodów Manuka zwracane przedmioty powinny być w idealnym stanie i nie otwarte, z fabryczną pombą na miejscu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]
Adresat
Artipa Paweł Warniełło
Młodzieży Polskiej 40/33
70-774 Szczecin
email: kontakt@artipa24.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów):
Data:

Niepotrzebne skreślić.